Weekend Kapitalizmu 2023

24-26 marca, Palladium Warszawa

Manifestujemy sympatię wobec kapitalizmu – systemu dobrowolnych interakcji międzyludzkich – oraz istnienie prężnego środowiska stojącego w obronie wolności

Polityka prywatności danych

 

 

Kim jesteśmy

Organizatorem konferencji Weekend Kapitalizmu 2023 i administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Instytut Nieagresji (ul. Flory 23 /5, 00-586 Warszawa, KRS 0000702471), zwana dalej jako Centrum Kapitalizmu lub „Organizatorzy”.

Co się dzieje z moimi danymi?

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez administratorów danych – Organizatorów w następujących celach:

a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Organizatorami w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Organizatorów. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Organizatorów, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe przyjęcie wpłaty i zarejestrowanie na konferencje. Organizatorzy są odpowiedzialni wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacja Instytut Niagresji ul. Flory 23/5, 00-586 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Organizatorów usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, przetwarzające płatność. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Organizatorów bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Organizatorów w celu przekazywania informacji o ich działalności drogą elektroniczną. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.

Regulamin sprzedaży biletów na konferencję Weekend Kapitalizmu 2023

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

1 Definicje

 

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika zapewniającej prawo Użytkownika do udziału w Wydarzeniu. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie należy przez to rozumieć również Bilet elektroniczny.
 2. Dowód Zakupu – Bilet, faktura albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np.: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
 3. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 15:00. Telefon: +48 503 982 447, email: weekend@centrumkapitalizmu.pl. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Organizator –Fundacja Instytut Nieagresji, ul. Flory 23 /5,  00-586 Warszawa, KRS  0000702471, przy ul. Flory 23/5 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702471, NIP 7010758570, REGON 36866789700000 Adres poczty elektronicznej: weekend@centrumkapitalizmu.pl
 6. Wydarzenie – wydarzenie o charakterze networkingowo-edukacyjnym pod nazwą „Weekend Kapitalizmu 2023” odbywające się w Obiekcie.
 7. Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać Wydarzenie – Teatr Palladium przy ul. Złotej w Warszawie.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów przez Organizatora.
 9. System – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej opublikowanej pod domeną weekendkapitalizmu.pl.
 10. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie weekendkapitalizmu.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.

 

2 Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji Biletów na Weekend Kapitalizmu 2023 z wykorzystaniem Systemu na stronie www.weekendkapitalizmu.pl
 2. Przed zakupem Biletu na stronie weekendkapitalizmu.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na tej stronie. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 
 3. Organizator sprzedaje i dystrybuuje Bilety na Wydarzenie. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Nieagresji, ul. Flory 23 /5,  00-586 Warszawa, KRS  0000702471, przy ul. Flory 23/5 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000702471, NIP 7010758570, REGON 36866789700000 Adres poczty elektronicznej: weekend@centrumkapitalizmu.pl
 4. Drogą elektroniczną, na stronie www.weekendkapitalizmu.pl oraz w komunikacji mailowej, organizator udostępnia możliwość rezerwacji Biletów na Wydarzenie oraz informuje o szczegółach Wydarzenia. Do pełnego korzystania z Systemu wymagana jest przeglądarka internetowa Internet Explorer 8 lub wyższa. Organizator nie dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
 5. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Wydarzenie może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.

3 Etapy procesu zakupu Biletu na stronie www.weekendkapitalizmu.pl

Proces zakupu Biletów sprzedawanych i dystrybuowanych przez Organizatora z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:

 1. wybór rodzaju Biletów oraz ich ilości;
 2. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zakupu;
 3. podanie danych uczestnika Wydarzenia;
 4. zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, Polityką Prywatności oraz potwierdzenie faktu tego zapoznania się;
 5. weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu, w tym treści Regulaminu oraz zapoznanie się informacją o przetwarzaniu danych osobowych i ewentualne wyrażenie zgód marketingowych;
 6. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 7. wybór sposobu płatności za Bilet;
 8. potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora.

4 Zamówienie Biletu

W celu założenia zamówienia i zakupu Biletów w Systemie Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres email;
 3. adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj;
 4. kontaktowy numer telefonu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu lub za zmianę danych w Systemie przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 2. Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera kategorię Biletu. W ramach jednego zamówienia Użytkownik może dokonać zakupu określonej na stronie Wydarzenia ilości Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia w Systemie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu.
 4. Bilet umożliwia wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie liczbie osób. W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą wejść na Wydarzenie, Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.
 5. Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie przez cały czas jego trwania tj. w dniach od 24 do 26 marca 2023r.
 6. W przypadku złożenia zamówienia na Bilet, Użytkownikowi jest przesyłany tego samego dnia roboczego lub najpóźniej dnia roboczego następnego po dokonaniu płatności, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych zamówienia.

5 Wybór sposobu płatności za Bilet

 1. Płatności za Bilet Użytkownik może dokonać w następujący sposób:
 1. przelewem na podstawie faktury proforma;
 2. za pośrednictwem serwisu zewnętrznego obsługującego inne formy płatności (zgodnie z regulaminem tego serwisu) 
 3. wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.

 

 

6 Zakończenie procesu zakupu Biletu

 1. Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego przycisku. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 5 ust. 3, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne.
 5. Organizator jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
 1. Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
 2. Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;
 3. Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
 4. Bilet nie został opłacony w terminie określonym w § 5 ust. 3;
 5. We wskazanych w ust. 6 lit. a-d przypadkach Organizator jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

 

7 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zakupu biletu, odstąpienia od umowy zakupu Biletu na Wydarzenie, bez podawania przyczyny. W tym celu może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie na adres ul. Flory 23 /5,  00-586 Warszawa lub elektronicznie na adres: reklamacje@weekendkapitalizmu.pl
 3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga podania przyczyny i następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika będącego konsumentem.

8 Odwołanie, zmiana czasu, miejsca i programu Wydarzenia, zwrot pieniędzy za Bilety

 1. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia Wydarzenia w innym terminie. W przypadku takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się dostarczyć uczestnikowi informację o nowej dacie wydarzenia na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
 2. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia z równoczesnym nie wskazaniem innego terminu Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia bez wskazania innego terminu Wydarzenia, Użytkownik będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu kwoty należności, zgodnie z postanowieniami § 8.
 3. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o tym poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej konferencja.leanpassion.pl. Dodatkowo Użytkownicy mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 4. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Użytkownik zobowiązany jest do przesłania informacji na adres e-mail: reklamacje@weekendkapitalizmu.pl ,a następnie do odesłania na adres wskazany w pkt. 5 poniżej Dowodu Zakupu i Biletu lub Biletu elektronicznego. W przypadku zagubienia Dowodu Zakupu Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia i przesłania do Organizatora oświadczenia o zagubieniu Dowodu Zakupu.
 5. Zwroty Biletów na odwołane Wydarzenie przyjmowane są przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia odwołania Wydarzenia, wyłącznie za pośrednictwem adresu: reklamacje@wekendkapitalizmu.pl. Organizator zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień dostarczenia Biletu przez Użytkownika. W przypadku przesłania Biletu pocztą liczy się dzień nadania przez Użytkownika na adres Organizatora.
 6. Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się przelewem lub w drodze zwrotu na kartę kredytową niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w pkt 4 i 5 powyżej, w zależności od sposobu dokonania zapłaty, przy czym Użytkownik może w formularzu reklamacyjnym wskazać rachunek bankowy, na który chciałby otrzymać zwrot.

 

9 Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: reklamacje@weekendkapitalizmu.pl lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 15:00.
 3. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Organizator będzie się każdorazowo kontaktował z Użytkownikiem w celu ustalenia sposobu przekazania Organizatorowi Dowodu Zakupu oraz doręczenia Użytkownikowi nowego Biletu.
 4. W przypadku otrzymania Biletu niezgodnego z zamówieniem, Użytkownik powinien odesłać Bilet na adres: Organizatora, w celu dokonania jego wymiany wraz z Dowodem Zakupu.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik z przyczyn losowych utraci Bilet, może on zwrócić się do Organizatora z prośbą o wystawienie duplikatu Biletu. W takim przypadku pierwotny Bilet zostanie anulowany. W celu otrzymania duplikatu Biletu Użytkownik powinien przesłać prośbę o duplikat do na adres e-mail weekend@centrumkapitalizmu.pl lub na adres Organizatora. Koszt doręczenia duplikatu ponosi Użytkownik. Zgłoszenia wniosku o duplikat w trybie wskazanym powyżej Użytkownik może dokonać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w Dni robocze w godzinach od godziny 10:00 do godziny 15:00. W przypadku późniejszego zaistnienia przesłanek do wydania duplikatu należy kontaktować się z pracownikami Organizatora bezpośrednio przed Wydarzeniem.

10 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik powinien sygnalizować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sytemu. Organizator nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Organizatora (siła wyższa).
 2. Jeżeli Wydarzenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń Organizator nie ma obowiązku przeniesienia Wydarzenia na inny termin i nie jest zobligowany do zwrotu Kwoty należności za Bilet.
 3. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora z równoczesnym nie przeniesieniem go na inny termin, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego Wydarzenia na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 5. Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.
 6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną drugiej stronie, na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, szkodę w postaci: utraty przychodu lub zysku, utraty korzyści, utraty powiązań biznesowych, utraty zakładanych oszczędności lub utraty danych.
 7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek składane przez uczestników i mówców występujących na Wydarzeniu oświadczenia, zapewnienia i zobowiązania.
 8. Z uwagi na indywidualne cechy i umiejętności Użytkownika Organizator nie udziela gwarancji w jakiejkolwiek postaci odnośnie efektów udziału Użytkownika w Wydarzeniu oraz wykorzystywania przez niego materiałów w jakiejkolwiek sferze życia prywatnego lub gospodarczego.

11 Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Wydarzeniem są i pozostają własnością Organizatora, co oznacza, że w związku z udziałem Użytkowania w Wydarzeniu żadne prawa własności intelektualnej Organizatora nie są przenoszona na Użytkownika.
 2. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Użytkownikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Użytkownikowi w szczególności nie wolno powielać materiałów oraz zbywać lub przekazywać materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Organizatora lub osób trzecich.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Wydarzenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.

12 Oświadczenia i inne postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 3. Sprzedaż szkoleń, eventów, seminariów i innych usług i towarów realizowana podczas Wydarzenia regulowana będzie odrębnymi od niniejszego Regulaminu regulaminami, które udostępniane będą Użytkownikom w trakcie prowadzenia tej sprzedaży.
 4. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy dla Organizatora.
 5. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i formularzu zamówienia.
 6. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 7. Niniejszy Regulamin w całości określa stosunek łączący Organizatora i Użytkownika. Wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia zawarte przez Organizatora i Użytkownika dotyczące jej przedmiotu zostają niniejszym uchylone.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Organizator i Użytkownik poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. Użytkownik może kontaktować się z Organizatorem w sprawie Wydarzenia w formie elektronicznej na adres weekend@centrumkapitalizmu.pl
 10. Użytkownik składając zamówienie Biletu z obowiązkiem zapłaty akceptuje warunki wskazane w formularzu zamówienia oraz w Regulaminie jako warunki umowy wiążącej go z Organizatorem.
 11. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza zamówienia oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien zwrócić się do Organizatora w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Regulaminie zmian.
 12. Organizator odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
 13. Użytkownik oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Wydarzenia.

Czym jest Weekend Kapitalizmu?

Weekend Kapitalizmu to flagowe wydarzenie polskiego środowiska wolnorynkowego, w formie konferencji z wydarzeniami towarzyszącymi. To forum wolnych ludzi i zwolenników radykalnej wolności osobistej i gospodarczej. 

W piątej już odsłonie Weekendu grono ludzi biznesu, idei, kultury i życia publicznego będzie rozmawiać o bieżących zagrożeniach, szansach i wyzwaniach dla liberalizmu, dobrobytu i pokoju. Weekend to także doskonała przestrzeń networkingowa, czas integracji promotorów, praktyków i sympatyków kapitalizmu.

Dla każdego! Konferencja jest zjazdem sympatyków wolnego rynku: przedsiębiorców, studentów, influencerów, aktywistów, dziennikarzy, akademików i wszystkich, których zdaniem dobrowolność współpracy jest podstawą organizacji społeczeństwa.

Nawet jeśli nie zgadzasz się z tezami leseferystyczngo kapitalizmu, serdecznie zapraszamy do podjęcia dyskusji, wzięcia udziału w konferencji i skonfrontowania idei - wszystkim uczestnikom staramy się dostarczyć najwyższej jakości edukację oraz przestrzeń wymiany myśli.

#wk23 - gdzie i kiedy?

📅 24-26 marca 2023
🗺️ Warszawa

⭐ Teatr Palladium, ul. Złota 9
🍹 Świetlica Wolności, ul. Nowy Świat 6
🎞️ Kinoteka, Pałac Kultury i Nauki

Program konferencji

Zgodnie z Weekendową tradycją, szczegóły programu, nazwiska gości i atrakcje towarzyszące będą stopniowo ujawniane, aż do rozpoczęcia konferencji.

Pytania, uwagi, współpraca

💙

Zachęcamy do kontaktu!

#WEEKENDKAPITALIZMU to wydarzenie tworzone przez szerokie środowisko wolnorynkowe w Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę z wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi, liderami opinii, przedsiębiorcami i każdym, kto podziela przywiązanie do idei wolności.

Adblock ukrył powyższy formularz? Pisz prosto na info@weekendkapitalizmu.pl

Weekend Kapitalizmu 2023